گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس

- وارد کننده لوازم حفاری ژئوتکنیک و معدن - وارد کننده پکرهای پنوماتیک - تامین کننده لوازم حفاری درون چاهی

ادامه مطلب

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس

- وارد کننده لوازم حفاری ژئوتکنیک و معدن - وارد کننده پکرهای پنوماتیک - تامین کننده لوازم حفاری درون چاهی

ادامه مطلب

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس

- واردکننده لوازم حفاری ژئوتکنیک و معدن - وارد کننده پکرهای پنوماتیک - تامین کننده لوازم حفاری درون چاهی

ادامه مطلب

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس - وارد کننده لوازم حفاری ژئوتکنیک و معدن - وارد کننده پکرهای پنوماتیک - تامین کننده لوازم حفاری درون چاهی

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس - وارد کننده لوازم حفاری ژئوتکنیک و معدن - وارد کننده پکرهای پنوماتیک - تامین کننده لوازم حفاری درون چاهی

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس - وارد کننده لوازم حفاری ژئوتکنیک و معدن - وارد کننده پکرهای پنوماتیک - تامین کننده لوازم حفاری درون چاهی

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس - وارد کننده لوازم حفاری ژئوتکنیک و معدن - وارد کننده پکرهای پنوماتیک - تامین کننده لوازم حفاری درون چاهی

گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس

 

 - وارد کننده لوازم حفاری ژئوتکنیک و معدن

- وارد کننده پکرهای پنوماتیک

- تامین کننده لوازم حفاری درون چاهی

تماس با ما

 

   ارتباط  با گروه بازرگانی و حفاری پیشرو الماس :

 

تلفن :  66834596 9821+

فکس : 66380729 9821+

همراه :3853697 98912+

 

     ایمیل :

info@pishroalmas.ir

pishro_drilling@yahoo.com

  وب سایت : www.pishroalmas.ir

 

JoomShaper